Vandaag, @,

verschenen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren:

1. de heer Martinus Antonius Hagen, wonende te 1241 AC Kortenhoef (gemeente Wijdemeren), Bernard van Beeklaan 23, geboren te Epe op tien november negentienhonderd negenendertig, legitimatie: ____________ met nummer ____________, geldig tot ____________, afgegeven te ____________, gehuwd;

2. mevrouw Janske Pieternella Nieuwpoort, wonende te 1241 EC Kortenhoef (gemeente Wijdemeren), Reigerlaan 35, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, legitimatie: ____________ met nummer ____________, geldig tot ____________, afgegeven te ____________, thans ongehuwd;

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de stichting: Stichting Vrienden van Oudergaard en Brugchelen, statutair gevestigd te Kortenhoef, Oudergaarde 1 407, postcode 1241 AX, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41193855 en als zodanig conform het bepaalde in de statuten bevoegd laatstgenoemde stichting in deze te vertegenwoordigen.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- dat voornoemde stichting werd opgericht bij notariële akte, op vijf juni negentienhonderd negenentachtig verleden voor mr. G.H. Denninger destijds notaris te Hilversum;

- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging op éénentwintig februari tweeduizend twee, verleden voor een waarnemer van mr. G.H. Denninger, destijds notaris te Hilversum;

- dat nadien de statuten nimmer zijn gewijzigd;

- dat in een vergadering van het bestuur van de stichting, gehouden op @, werd besloten om de statuten te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de notulen van deze vergadering en van welke notulen een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; in deze notulen werd tevens machtiging verleend aan de comparanten om de statutenwijziging bij notariële akte vast te stellen om het bestuur te vertegenwoordigen ter zake van de in deze akte te effectueren statutenwijziging.

Ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van genoemde stichting vanaf heden zal luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Veenstaete en is gevestigd te Kortenhoef (gemeente Wijdemeren), hierna te noemen: "de stichting" .

2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het welzijn van:

a. de bewoners van "Veenstaete" te Kortenhoef en de bewoners van de nabijgelegen ouderenwoningen aan de J.F. van Heumenhof, Anton Smeerdijkgaarde, Oudergaard 1

b. ouderen woonachtig in de Gemeente Wijdemeren die op ad hoc basis met de activiteiten van de Stichting in aanraking komen en hieraan deel willen nemen.

2. De stichting tracht het gestelde doel te verwezenlijken door het opzetten en uitvoeren van projecten binnen het beschikbare budget van de stichting.

MIDDELEN

Artikel 3.

De middelen van de stichting worden verkregen uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere inkomsten. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.

2. De bestuursleden worden als volgt verwijderen benoemd door het zittend bestuur.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door bedanken;

c. indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

d. door ontslag door de rechtbank;

e. alsmede door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd.

4. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt de plaats van zijn voorgang(st)er. In tussentijdse vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan door het bestuur worden voorzien. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of vacatures.

VERDELING VANDE BESTUURSFUNCTIES

Artikel 5.

1. De functies in het bestuur worden onderling verdeeld.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn.-

VERGOEDING VAN KOSTEN

Artikel 6.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet. Voor werkelijk gemaakte kosten kan een redelijke vergoeding worden toegekend.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

2. De stichting wordt vertegenwoordigd door: a. het bestuur; of b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUURSVERPLICHTINGEN.

Artikel 8.

1. De bestuurders zijn verplicht de stichting te doen inschrijven in het betreffende openbaar register, gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar woonplaats heeft.

2. De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat benoeming of ontslag van diegenen, aan wie volgens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting in het hiervoor sub 1 bedoeld register wordt ingeschreven.

3. De inschrijvingen geschieden door middel van door de Kamer van Koophandel ter beschikking gestelde formulieren onder overlegging van de overeenkomstig de wet vereiste bescheiden.

VERGADERINGEN

Artikel 9.

1. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls dit door de voorzitter wordt nodig geacht, dan wel tenminste drie leden van het bestuur hiertoe hun wens schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zij zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten is bepaald.

2. Een oproep ter vergadering dient tenminste een week tevoren in het bezit van de bestuursleden te zijn onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

BESLUITVORMING

Artikel 10.

1. Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, wanneer niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

2. lndien bij de oproeping het hiervoor in artikel 9 sub 2 bepaalde niet in achtgenomen is, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle zitting hebbende bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn .

3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Ieder bestuurslid heeft recht op één stem.

5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend bijschriftelijke volmacht, afgegeven aan een medebestuurslid.

STEMMING

Artikel 11.

Stemmen kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemming heeft plaats, wanneer één of meer bestuursleden dit wensen.

1. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft -verkregen. wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan worden deze allen inde herstemming betrokken. Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantalstemmen door meer dan een persoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatste gekozen is.

COMMISSIES

Artikel I2.

Het bestuur kan de nodige commissies instellen en daarin leden benoemen en vervangen. Van een commissie maakt in ieder geval één bestuurslid deel uit. Het bestuur van de stichting bepaalt het aantal leden. In overleg met het bestuur van de stichting worden de werkzaamheden van een commissie geregeld en zo nodig een voorzitter en een secretaris voor een commissieaangewezen.

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2. De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de penningmeester een rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring overleggen aan het bestuur

4. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem blijkens de boeken over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer.

5. Het bestuur is bevoegd alvorens tot goedkeuring van de rekening en verantwoording over te gaan de boeken doen controleren.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel I4.

1. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan slechts worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen bestuursvergadering.

In deze vergadering dienen alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Het voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting dient te worden aangenomen met tenminste een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet alle zitting hebbende bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen een maand, doch niet eerder dan twee weken, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden tot wijziging van de statuten of -ontbinding van de stichting kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten van tenminste veertien dagen voor de vergadering aangetekend ter kennis van de bestuursleden te worden gebracht.

3. Een statutenwijziging dient te worden vastgelegd bij notariële akte.

4. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een doel, hetwelk zoveel mogelijk met het doel van de stichting overeenkomt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter nadere uitwerking van de bepalingen van de statuten. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en de wet.

SLOTBEPALING

Artikel I6.

In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

Slot

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden in Wijdemeren op de datum die in het begin van deze akte is vermeld. Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.