De stichting " Vrienden van Veenstaete. "

Naamgeving

In september 1989 vond de oprichtingsvergadering van de "Vrienden van Oudergaard" plaats. Sinds 1987 kende Huize Brugchelen al een stichting met de naam "Vrienden van Huize Brugchelen". Na de fusie van Oudergaard en Brugchelen werden ook de twee vriendenstichtingen samengevoegd en deze hebben tot 2012 gefunctioneerd onder de naam "Vrienden van Oudergaard en Brugchelen".

Na de opening van "Veenstaete" is de naam van de stichting gewijzigd in "Vrienden van Veenstaete". Als gevolg hiervan werd een geringe wijziging in de Statuten van de stichting aangebracht.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het welzijn van:

a. de bewoners van de appartementencomplexen "Veenstaete" en "Veenacker" te Kortenhoef.
b. de bewoners van het nabijgelegen appartementencomplex aan de J.F. van Heumenhof.
c. de bewoners van de seniorenwoningen gelegen aan Oudergaarde en Anton Smeerdijkgaarde.
d. ouderen woonachtig in de gemeente Wijdemeren die op ad hoc basis met de activiteiten van de Stichting
    in aanraking komen en hieraan deel willen nemen.

De stichting tracht het gestelde doel te verwezenlijken door het opzetten en uitvoeren van projecten binnen het beschikbare budget van de stichting.

Middelen

De middelen van de stichting worden verkregen uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere inkomsten. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Jaarlijks in de maand mei worden de donateurs verzocht hun donatie over te maken naar de rekening t.n.v.
"Vrienden van Veenstaete" te Kortenhoef.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
De huidige samenstelling van het bestuur is de volgende:

Wim Mol - voorzitter
Ankie Hinloopen - secretaris
Minke Fischer- penningmeester
Jan Bijlsma - notulist/website
Hannie Lindeblad - commissaris

Het bestuur komt zes maal per jaar samen en beslist over aanschaffingen en activiteiten die voor de doelgroep zoals hierboven beschreven van belang kunnen zijn.